1. ​หัวหน้าศูนย์คุณภาพ                       1       อัตรา

    e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

   e  มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

   e  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก                   1      อัตรา

  e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

  e  มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

  e  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. พยาบาลศูนย์คุณภาพ (QPS/IC Nurse)   2      อัตรา

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

   e  มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

   e  มีประสบการณ์การทำงานด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลักษณะงาน

  • บริหารจัดการงานความปลอดภัยของผู้ป่วยเชิงรุก และเชิงรับ (บริหารจัดการความเสี่ยง)

  • วางแผนการดำเนินงานของแผนกคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยให้สอดคล้อง

        กับทิศทางและนโยบายขององค์กร และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                                                                   

4. พยาบาลวิชาชีพ                           17     อัตรา

    แผนกผู้ป่วยหนัก                                     2           อัตรา

    แผนกฉุกเฉิน                                         3           อัตรา

    แผนกห้องผ่าตัด                                     3           อัตรา

    แผนกผู้ป่วยนอก                                     3           อัตรา

    แผนกผู้ป่วยใน                                       5           อัตรา

    พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย                              1            อัตรา

        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

        มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. ผู้ช่วยพยาบาล (PN/PA)                      3      อัตรา

     แผนกผู้ป่วยนอก                                       3          อัตรา

     แผนกผู้ป่วยหนัก                                       -          อัตรา

   e  สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   e  มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

   e  หรือการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  หลักสูตร 6 เดือน

6. เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)       1       อัตรา

   e  สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน

   e  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

7. นักรังสีเทคนิค                    1       อัตรา

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวิทยา

   e  มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

8. เภสัชกร                          1        อัตรา

   e  สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ 

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

   e  มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร

9. เจ้าหน้าที่ประสานงานศัลยกรรมพลาสติก    

                                     1        อัตรา

   e  สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

   e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

   e  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 1 ปี

10. เจ้าหน้าที่ตอบรับโทรศัพท์(Contact Center Officer)                                       1        อัตรา

  e  สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

  e  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  e   มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 1 ปี